Λογότυπο Σούπερ Ακίνητα
Alpha αστικά ακίνηταAlpha αστικά ακίνητα
Τα 5 σημεία της διαδικασίας ένταξης στη ρύθμιση αυθαιρέτων

1. Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του

ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την

συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το προσωρινό πρόστιμο.

2. Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά από 1ης Οκτωβρίου 2011 έως 28

Φεβρουαρίου 2012 την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν μοναδικό αριθμό για το

αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου τέλους υπαγωγής στη ρύθμιση

(παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που

θα επιλεγεί.

3. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό

ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία

ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το

σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2012.

Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των

δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

4. Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία Βάσει αυτών

γίνεται ο υπολογισμός του τελικού προστίμου και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των

δόσεων από το σύστημα.

5. Ο μηχανικός το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά

μέχρι την 31η Μαρτίου 2012. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα

ΒΕΒΑΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ. Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα

αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι

απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε

στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή

μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του

μηχανικού ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να

τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το

σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών

Ακολουθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες πολεοδομίες με επιλογή που θα

προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Όλη η

ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται σε συνθήκες υψηλής κρυπτογράφησης με προστασία των

δεδομένων είτε από ανάγνωση είτε από αλλοίωσή τους.