Λογότυπο Σούπερ Ακίνητα
Alpha αστικά ακίνηταAlpha αστικά ακίνητα
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η εταιρία «ΚΑΠΑΤΕΛ Α.Ε.» (εφεξής και χάριν συντομίας ο «Διαχειριστής») διαχειρίζεται εμπορικά τον διαδικτυακό τόπο με domain name «www.superakinita.gr» (εφεξής και χάριν συντομίας το «site»), παρέχοντας τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του site, οφείλει να διαβάσει και μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του site. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης διαφωνεί με τους αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση του site. Οι παρατηρήσεις όλων των επισκεπτών λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου -στα πλαίσια της καλής πίστης- να επιλύεται κάθε πιθανό πρόβλημα που –τυχόν- παρουσιαστεί. Οι εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τους όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, οι επισκέπτες οφείλουν να διαβάζουν τους όρους χρήσης τακτικά.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι επισκέπτες/χρήστες του site έχουν την δυνατότητα να λάβουν πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών για κάθε είδους ακίνητα που πωλούνται ή ενοικιάζονται. Ειδικότερα, οι επισκέπτες/χρήστες έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν ή/και να αναζητήσουν ακίνητα, να ενημερωθούν μέσω διαφημίσεων για προϊόντα & υπηρεσίες, να χρησιμοποιήσουν εργαλεία επικοινωνίας, να διαβάσουν νέα & χρήσιμες πληροφορίες κ.λπ. Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και –τυχόν- νέες υπηρεσίες που θα αναρτηθούν μελλοντικά στο site, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του site αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του site παρέχεται « ως έχει» και η ως άνω Εταιρία, ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του site. Η χρήση και λειτουργία του site, διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού (Ευρωπαϊκού) Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη. Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του site με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Οι Χρήστες/επισκέπτες που επιθυμούν να εγγραφούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες του site, θα πρέπει να δηλώνουν τα αληθή και πλήρη προσωπικά τους στοιχεία, καθώς αυτά προαπαιτούνται για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες που παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. Οφείλουν επίσης, να ενημερώνουν το site άμεσα, για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζουν ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη. . Όλοι οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την Νομοθεσία και να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την εκάστοτε εμπορική πολιτική (αφορά τις –τυχόν- χρεώσιμες υπηρεσίες), απέχοντας από πράξεις που μπορούν να βλάψουν ή/και να προσβάλλουν άλλους επισκέπτες/χρήστες ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του site. Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του «Διαχειριστή» να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site ή/και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών που προσφέρονται μέσω του site, κάθε φορά που θεωρεί, ότι ο συγκεκριμένος χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους ή παρουσιάζει ανεξόφλητες οφειλές από χρεώσιμες υπηρεσίες.
3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το περιεχόμενο που αφορά όλα τα προβαλλόμενα ακίνητα και κάθε είδους υπηρεσία ή/και πληροφορία του site παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Το περιεχόμενο του site σε οιαδήποτε μορφή (κείμενο, φωτογραφίες, χάρτες κλπ), σε καμία περίπτωση δε συνιστά συμβουλή ή προτροπή για οιαδήποτε πράξη (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων κ.λπ.) και ο επισκέπτης/χρήστης του site, δεν πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις βασιζόμενος στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τρίτους. Η Εταιρία («Διαχειριστής»), ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε ζημία η απώλεια υποστεί κάποιος επισκέπτης/χρήστης λόγω πληροφοριών που βρήκε στο site. Το περιεχόμενο του site παρέχεται από τρίτους (κατασκευαστές, μεσίτες, ιδιώτες) και η εγκυρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί. Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του site με αποκλειστικά δική του ευθύνη και πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την υποχρέωση επαλήθευσης των εν λόγω πληροφοριών.
Η Εταιρία («Διαχειριστής»), ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται/προβάλλονται στο site. Περαιτέρω, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ των χρηστών του site.
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του site να παρέχονται αδιάλειπτα και χωρίς τεχνικά προβλήματα. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο (π.χ. διακοπή κυκλωμάτων, βλαβών κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό. Δεν ευθύνονται επίσης, αν -παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφάλειας- εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο ή/και στην λειτουργία του site, καθιστώντας δυσχερή ή αδύνατη την χρήση του.
Επίσης, η Εταιρία δεν ευθύνεται για θέματα που αφορούν την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τα τυπογραφικά λάθη, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του site.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site (σήματα, λογότυπα, εφαρμογές, εικαστικό (layout), πάσης φύσεως κείμενα, αγγελίες, φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο, αρχεία κ.λπ.) προστατεύονται από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εκπροσωπούνται κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας παραχώρησης του δικαιούχου, αποκλειστικά και μόνο από τον «Διαχειριστή», την Εταιρία δηλαδή που διαχειρίζεται το site. Προσφέρονται δε στους χρήστες/επισκέπτες του site, αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση. Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση και μεταποίηση του περιεχομένου του site. Τυχόν αναπαραγωγή, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του «Διαχειριστή», στον οποίο έχουν παραχωρηθεί από τον δικαιούχο, αποκλειστικά -κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας- τα σχετικά δικαιώματα. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω, οι σχετικές ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου και των εκπροσώπων του, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν πάσα προκληθείσα εις αυτούς θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας .Ο χρήστης/επισκέπτης, αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι ο «Διαχειριστής», έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε άμεσα είτε έμμεσα) του συνόλου του περιεχομένου που δημοσιεύεται στο site.
5. LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES
Το site εμπεριέχει παραπομπές σε ιστοσελίδες (sites) τρίτων, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία , ούτε εγγυάται για την απρόσκοπτη και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Ως εκ τούτου, για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω sites, ο επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται στα αντίστοιχα sites, τα οποία έχουν και την αποκλειστική ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για τα –τυχόν- τεχνικά ή άλλα προβλήματα. Η Εταιρία, σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί το περιεχόμενο, τις απόψεις ή τις υπηρεσίες των sites στα οποία παραπέμπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω sites (μέσω link), αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του site αυτού.
6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρία ακολουθεί πολιτική προστασίας για το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων που διαχειρίζεται/ επεξεργάζεται και αφορούν τα προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του site. Ο «Διαχειριστής» διατηρεί βάσεις προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών που εγγράφονται στο site και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Όλοι οι χρήστες οφείλουν να δηλώνουν τα αληθή και πλήρη στοιχεία τους καθώς και να μεταβάλλουν έγκαιρα τα στοιχεία αυτά μετά από –τυχόν- αλλαγές, ώστε τα στοιχεία που έχουν δηλώσει να είναι πλήρη, αληθή και ενημερωμένα. Όλοι οι χρήστες αποδέχονται και συναινούν, σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 , ότι ο «Διαχειριστής» θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται –τυχόν- προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση του «Διαχειριστή» από την οικιοθελή εγγραφή των χρηστών στις υπηρεσίες του site. Σκοπός της τήρησης του αρχείου και της επεξεργασίας του, είναι η παροχή των υπηρεσιών του site προς τους χρήστες. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αφορά μόνο τον διαδικτυακό τόπο με domain name «www.superakinita.gr» και όχι άλλους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες τρίτων). Οι συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι (μέσω link), δεν υπάγονται στην πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του site, όπως αυτή περιγράφεται στον παρόντα όρο.
7. COOKIES
Ο «Διαχειριστής» δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών του. Οι επισκέπτες/χρήστες του site, δηλώνουν ότι το αποδέχονται. Τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως για την περιγραφή στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη, όπως user name (όνομα χρήστη) και password (κωδικό πρόσβασης), με σκοπό σε επόμενη επίσκεψη του χρήστη στο site, να μην απαιτείται εκ νέου η υποβολή των δεδομένων αυτών για την πρόσβαση και την πλοήγηση του συγκεκριμένου χρήστη.
8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με το site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του site, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.