Λογότυπο Σούπερ Ακίνητα
Alpha αστικά ακίνηταAlpha αστικά ακίνητα
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Ν.4030/2011

Από την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2012 ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου 4030/2011 (νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών).

Με το νέο νόμο απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς οι Υπηρεσίες Δόμησης χορηγούν

- την Έγκριση Δόμησης εντός πέντε (5) ημερών (μετά από έλεγχο μόνο του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος δόμησης και των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού),

- την άδεια Δόμησης εντός δύο (2) ημερών (χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, αλλά μόνο με έλεγχο πληρότητας υποβολής των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών), με την οποία είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες. Οι παραπάνω μελέτες υποβάλλονται πλέον με αποκλειστική ευθύνη των μελετητών μηχανικών.

Σχετικά έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολή Έγκρισης Δόμησης και δειας Δόμησης (ΦΕΚ Β 251) με την οποία καθορίζονται τα νέα Έντυπα Δόμησης.

Παράλληλα οι Υπηρεσίες Δόμησης παύουν να έχουν αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, το οποίο πλέον ανατίθεται στους Ελεγκτές Δόμησης. Για τους Ελεγκτές Δόμησης έχουν εκδοθεί:

1.Η κοινή υπουργική απόφαση Καθορισμός κατηγοριών Ελεγκτών Δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης (ΦΕΚ Β 252), στην οποία καθορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.

2.Η κοινή υπουργική απόφαση Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης (ΦΕΚ Β 465), στην οποία ορίζεται ο ακριβής αριθμός των απαιτούμενων ελέγχων ανά κατηγορία και είδος οικοδομικού έργου, η διαδικασία ορισμού Ελεγκτή Δόμησης, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και τα ακριβή σημεία ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου.

Επίσης, έχει εκδοθεί Πρόσκληση (οικ.315/23.02.2012), για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από 1η Μαρτίου 2012, όσων επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Ελεγκτή Δόμησης και να εγγραφούν στο οικείο Μητρώο.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

- να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας,

- να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μικρότερης ή ίσης 1.000 τ.μ.) ή τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000)τ.μ.) σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων,

- να επιτύχουν σε εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός του Μαρτίου. Στο Παράρτημα της παραπάνω απόφασης καθορίζεται το περιεχόμενο της ύλης των εξετάσεων.

* Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Το έργο των Ελεγκτών Δόμησης παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), η οποία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ).